vv SVC

Welkom op de website van de Standdaarbuitense Voetbal Vereniging

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Reglement

Huishoudelijk reglement SVC

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 1, algemene bepalingen
1.  De vereniging genaamd voetbalvereniging v.v. S.V.C., hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 15 maart 1938  en is gevestigd te Standdaarbuiten (gemeente Moerdijk).
2.  Het huishoudelijk  reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op .................

Artikel 2, leden
a. De vereniging bestaat uit:
 - mini’s
 - pupillen
 - junioren
 - senioren
 - leden van verdienste
 - ere-leden
-  stille leden
b. Mini’s zijn die leden die de leeftijd van zeven nog niet hebben bereikt
b. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
c. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
d. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.
e. Stille leden, zijn leden die lid van de KNVB/SVC die niet actief voetballen, maar wel o.a. stemrecht  hebben tijdens ledenvergadering.

Artikel 3, leden van verdienste en ereleden
1.  Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd.
 Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
 Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
3.  Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 4, donateurs en de Club van 25
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. Hieronder zijn begrepen de leden van “de Club van 25”.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.


Artikel 5, het lidmaatschap
1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder¬tekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

Artikel 6, aanneming van leden
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

Artikel 7, Rechten en plichten van leden en ouders/ verzorgers van jeugdleden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden en ouders/ verzorgers van jeugdleden de hierna te noemen rechten en plichten.
1.  Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. Deze documenten zijn te vinden op de internetsite van de vereniging.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6.  Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B.
9. Zij hebben de plicht, naast het bijwonen van trainingen en deelnemen aan wedstrijden, zich in te zetten voor de vereniging. Dit kan bestaan uit het verrichten van klussen, organiseren van feesten, verzorgen van trainingen, coachen van (jeugd-)teams, optreden als scheids- of grens rechter of op welke wijze dan ook bijdragen aan het in stand houden van de vereniging. Indien het lid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,  heeft diens ouder of verzorger dezelfde plicht.
10. De ouders of verzorgers van de leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt hebben de plicht bij te dragen aan het vervoer van de jeugdleden naar uitwedstrijden of andere activiteiten die door de vereniging ten behoeve van deze leden worden georganiseerd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van deugdelijke veilige vervoersmiddelen. Bij het vervoer dienen alle wettelijke voorschriften te worden opgevolgd waarbij een voorzichtige en verantwoorde rijstijl wordt gehanteerd.

Artikel 8, straffen
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, danwel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen  voor de helft door de leden zelf te worden betaald. Het bestuur kan besluiten een maximum op het door de vereniging te dragen bedrag te stellen. In specifieke gevallen kan het bestuur besluiten dat een opgelegde straf door het lid integraal gedragen dient te worden.
3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf die aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB. wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
4.  Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient binnen 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend  of persoonlijk schrijven afgegeven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 9, clubkleuren
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
a. shirt: Blauw
b. broek: Wit
c. kousen: Blauw
De vereniging verzorgt een tenue voor het lid dat deelneemt aan een wedstrijd. Per team kan worden bepaald hoe het onderhoud van het tenue plaatsvindt. De verantwoordelijk voor het onderhoud rust op het lid maar kan per  team worden geregeld.
Ten aanzien van het verstrekken van kousen is bepaald dat deze door de vereniging beperkt worden verstrekt. Het lid is zelf verantwoordelijk voor eventuele vervanging, in beginsel op eigen kosten. Trainingspakken en tassen worden alleen dan verstrekt indien de sponsorcommissie een sponsor toestemming heeft verleend deze te leveren. 

Artikel 10, bestuur
1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel aanvullende leden, die allen meerderjarig moeten zijn. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
 a. de algemene leiding van zaken;
 b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
 c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
 d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 11, het dagelijks bestuur
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging, op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
2.  Taken van de voorzitter:
 a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
3.  Taken van de secretaris:
a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigings-wege zijn toevertrouwd;
 c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
4.  Taken van de penningmeester:
 a. beheert de gelden van de vereniging;
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
 c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 12, bestuursverkiezing
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.
 1e jaar: voorzitter en (de commissarissen van de
   ........... commissie) de bestuursleden .......
 2e jaar: secretaris en (de commissarissen van de
   ........... commissie) de bestuursleden .......
 3e jaar: penningmeester en (de commissarissen van de
   ........... commissie) de bestuursleden .......
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
3.  Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 13, kascommissie
1. Conform artikel 12 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
2. De kascommissie bestaat uit drie leden en een reservelid.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 14, overige commissies
1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings)bestuur, de (afdelings)vergadering en de commissies.
2. Er zijn in principe 5 vaste commissies, te weten:
   1. Jeugd commissie
   2. Sponsorcommissie
   3. Kascontrolecommissie
   4. Technische commissie
   5. Activiteitencommissie
3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
4.  Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
5.  Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
6.  Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
7.  Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.


Artikel 15, contributie
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Indien de contributie voor het lopende verenigingsjaar op 1 januari nog niet is voldaan, is het betreffende lid per die datum geschorst en niet meer gerechtigd trainingen, wedstrijden en clubavonden bij te wonen.
3.  De penningmeester is gerechtigd het lid (gedeeltelijk) uitstel van betaling te verlenen. Een verzoek daartoe dient het lid uiterlijk 15 december van het lopende verenigingsjaar bij de penningmeester hebben ingediend.
4. Ereleden en bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt dan is 50 % van de contributie verschuldigd indien er wordt opgezegd voor 1 november anders blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.


Artikel 16, kostenvergoedingen
Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.
Vergoedingen voor de diensten van verzorgers, trainers en andere personen die diensten verrichten ten behoeve van de vereniging worden vastgesteld door de algemene vergadering. De vaststelling van de vergoeding is persoonsgebonden. De vergoeding van de hoofdtrainer en de beheerder van de kantine wordt door het bestuur vastgesteld. Over alle vergoedingen wordt verantwoording afgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 17, gebouwen van de vereniging
1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.
 Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 18, wedstrijden
1.  De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
2.  Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
3.  Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
4.  De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
6.  Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premiën door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premiën zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

Artikel 19, aansprakelijkheid van de leden
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 20, representatie
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
a bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
b bij het 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
c overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 21, De club internetsite
De vereniging heeft een internetsite.
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen. 

Artikel 22 sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 23, wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 24, slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2.  Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen op de clubsite of circulaire die aan alle leden is verstrekt waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ...........


Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter:   De secretaris:

 

 

 
Jacattent.jpg

Inlogformulier